ค่านิยมพนักงาน Core Values

 

ลูกค้าคือคนสำคัญ (Customer Focus)

มีความมุ่งมั่นที่แรงกล้า ความกระตือรือร้น และความยินดีเต็มใจที่จะให้บริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าภายใน/ภายนอก ชนะ/บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในข้อก้าหนดและความต้องการของลูกค้า

 

ซื่อสัตย์ โปรงใส เป็นธรรม (Integrity)

มีความซื่อสัตย์ ความโปรงใส ตรวจสอบได้ ยึดความเป็นธรรม และเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักกฏหมายและหลักจริยธรรม

 

ความรับผิดชอบ (Accountability)

มีทัศนคติ แนวความคิด ค่านิยม ในการปฎิบัติตน ให้มีความรับผิดและรับชอบต่อการกระทำ ที่พึงแสดงออก ต่อตนเอง ทีมงาน และสังคม

 

นำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)

มีความยอมรับ และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง การเสนอ ริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนความรู้ และปรับปรุง/สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการด้าเนินธุรกิจ

 

ประสานร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)

การใช้เครือข่ายภายในและภายนอกมาช่วยให้สามารถบรรลุข้อตกลงเป้าหมาย และให้การสนับสนุนการท้างานของทีม และแบ่งปันความรู้แก่ทีมงาน เพื่อช่วยให้ทีมงานและองค์กรประสบความส้าเร็จ

ลูกค้าคือคนส้าคัญ (Customer Focus)

มีความมุ่งมั่นที่แรงกล้า ความกระตือรือร้น และความยินดีเต็มใจที่จะให้บริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าภายใน/ภายนอก ชนะ/บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีความความเข้าใจอย่างแท้จริงในข้อมีก้าหนดและความต้องการของลูกค้า

 

ซื่อสัตย์ โปรงใส เป็นธรรม (Integrity)

มีความซื่อสัตย์ ความโปรงใส ตรวจสอบได้ ยึดความเป็นธรรม และเป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักกฏหมายและหลักจริยธรรม

 

ความรับผิดชอบ Accountability

มีทัศนคติ แนวความคิด ค่านิยม ในปฎิบัติตน ให้มีความรับผิดและรับชอบต่อการกระท้า ที่พึงแสดงออก ต่อตนเอง ทีมงาน และสังคม

 

นำการเปลี่ยนแปลง Leading Change

มีความยอมรับ และเปิดรับการเปลี่ยนแปลง การเสนอ ริเริ่ม สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง และการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนความรู้ และปรับปรุง/สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการด้าเนินธุรกิจ

 

ประสานร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)(

การใช้เครือข่ายภายในและภายนอกมาช่วยให้สามารถบรรลุข้อตกลงกเป้าหมาย และให้การสนับสนุนการท้างานของทีม และแบ่งปันความรู้แก่ทีมงาน เพื่อช่วยให้ทีมงานและองค์กรประสบความส้าเร็จ

-