ร่วมงานกับเรา Join Us

Job Description รายละเอียดงาน

งานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ:

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบอนุมัติและใบวิเคราะห์สินเชื่อ ก่อนพิจารณาสินเชื่อ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ขอสินเชื่อตามนโยบายและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่บริษัทกำหนด เช่น ศักยภาพด้านการทำธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนของกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ และลูกค้ากลุ่มเกษตร การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า สืบค้นข้อมูลเครดิต
 • จัดทำรายงานด้านข้อมูลเครดิตและการอนุมัติสินเชื่อโดยให้ความเห็นเบื้องต้น ตามอำนาจการอนุมัติสินเชื่อ

 

งานด้านการทำรายงาน NCB:

 • รับผิดชอบจัดทำรายงานเพื่อจัดส่ง NCB รายเดือน
 • รับผิดชอบการจัดส่ง Consent ให้ NCB
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ NCB และหน่วยงานภายในกรณีที่คำถาม หรือข้อสงสัย

 

งานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบ:

 • ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า และควบคุมดูแลข้อมูลการขึ้นทะเบียนคู่ค้า
 • บันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อการขึ้นทะเบียนคู่ค้า
 • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้า
 • ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบตามเอกสาร
 • แก้ไขบริษัทลูกค้าสบายใจพนักงาน ในกรณีที่ลูกค้าย้ายบริษัทตามที่เซลล์แจ้ง
 • เพิ่ม หรือ แก้ไข ข้อมูลลูกค้าที่เป็นสัญญาไปแล้วในระบบใหม่ ของ Innoviz
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 1 - 4 ปี ขึ้นไป (ด้านงานวิเคราะห์เครดิต หรือสายงานเกี่ยวข้อง)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร,ประสานงาน และทำงานกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม
 • มีบุคลิกภาพ, Service Mind, มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
 • ละเอียดรอบคอบ ริเริ่มสร้างสรรค์
 • *** หากมีประสบการณ์จากธุรกิจสินเชื่อ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • บัตรประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท)
 • การอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 • เงินกองทุนประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)

 

สนใจสามารถอัพเดทประวัติหรือ Resume ได้ช่องทางติดต่อ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995   โทรสาร : 02-651-9553

อีเมล์ : hc.gcap@gcapital.co.th

 

รายละเอียดงาน

 • กำหนดนโยบาย ขอบเขต และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น Credit policy, Risk Policy and Collection Policy เป็นต้น
 • บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วองค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ / การดำเนินงาน / การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย
 • บริหารความเสี่ยงโดยการลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
 • สร้างหลักเกณฑ์ประเมินที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมสำหรับทุกหน่วยงาน
 • กำหนดกรอบความรับผิดชอบและ หน้าที่การบริหารความเสี่ยงในแต่ละฝ่ายงานและพัฒนาให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
 • สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนการประชุม นัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสั่งการ และบันทึกรายงานการประชุม

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารความเสี่ยง หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และมีความมั่นใจในการเปลี่ยนข้อเท็จจริงเป็นคำแนะนำ
 • มีทักษะการแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารที่สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น กฎหมาย การขาย การปฏิบัติงาน และผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • *** หากมีประสบการณ์จากธุรกิจสินเชื่อ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท)
 • การอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

สนใจสามารถอัพเดทประวัติหรือ Resume ได้ช่องทางติดต่อ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995   โทรสาร : 02-651-9553

อีเมล์ : hc.gcap@gcapital.co.th

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานในการจัดทำข้อกำหนดและการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท กับบุคคลภายนอก (Outsource Auditor) ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาดำเนินการเรื่องการตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ ทั้งที่เกิดจากบุคคลภายนอกและบุคคลากรภายใน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจ้งขอข้อมูล
 • สรุปข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า พนักงาน บริษัทคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต การละเมิดกฎระเบียบ การกระทำที่ผิดกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
 • จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าร่วมการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม และดูแลเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน และการกระทำทุจริต ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
 • ประสานงาน และทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปีขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ มีความความรับผิดชอบสูงและมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ

 • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท)
 • การอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

สนใจสามารถอัพเดทประวัติหรือ Resume ได้ช่องทางติดต่อ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995   โทรสาร : 02-651-9553

อีเมล์ : hc.gcap@gcapital.co.th

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานจัดเตรียมการประชุมต่างๆ ออกหนังสือเชิญประชุม และรวบรวมเอกสารการประชุมจากหน่วยงานเพื่อเตรียมเอกสารในการนำเสนอ
 • เข้าร่วมการประชุม และบันทึกการประชุมหลังการประชุมและเก็บเอกสารต่างๆ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์งานให้เรียบร้อย
 • สนับสนุนงานด้านเลขานุการ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น การดูแลฐานข้อมูลของกรรมการบริษัท และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน, การต่ออายุประกันภัย D&O ประจำปี และอื่นๆ
 • สนับสนุนงานการจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) และประสานงานต่างๆ ในการจัดเตรียมงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)
 • ประสานงานเพื่อวางแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
 • สนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทให้กับผู้บริหารระดับสูง
 • ประสานงานโครงการพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูงและมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ

 • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • กองทุนประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท)
 • การอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

สนใจสามารถอัพเดทประวัติหรือ Resume ได้ช่องทางติดต่อ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995   โทรสาร : 02-651-9553

อีเมล์ : hc.gcap@gcapital.co.th

 

Job Description รายละเอียดงาน

งานด้านการเตรียมข้อมูล

 • เก็บข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อทำรายงานเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้ของทีมจัดเก็บหนี้
 • จัดการและการออกแบบรายงานรวมถึงแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือ
 • ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอก ในการนำข้อมูลเข้าระบบ เช่น OSD เป็นต้น

งานด้านการปฏิบัติการ

 • ประสานงานกับทีมจัดเก็บหนี้เพื่อรับข้อมูลและดำเนินการตัดชำระยอดหนี้ลูกค้า

 

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป MIS,  
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านงาน MIS, Collection, Auto Finance, Leasing)
 • มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการใช้งาน Excel
 • มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล
 • มีทักษะในการสื่อสาร,ประสานงาน และทำงานกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม
 • มีบุคลิกภาพ, Service Mind, มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
 • ละเอียดรอบคอบ ริเริ่มสร้างสรรค์
 • *** หากมีประสบการณ์จากธุรกิจสินเชื่อ และมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดเก็บหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • บัตรประกันสุขภาพ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท)
 • การอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 • เงินกองทุนประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)

 

สนใจสามารถอัพเดทประวัติหรือ Resume ได้ช่องทางติดต่อ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 2 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995   โทรสาร : 02-651-9553

อีเมล์ : hc.gcap@gcapital.co.th