สาส์นจากผู้บริหาร Message from Management

ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศ ประเทศไทยได้ก้าวสู่รัชสมัยของรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอน้อมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานแก่ปวงพสกนิกร ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอดำเนินตามรอยพระยุคลบาท และน้อมนำปรัชญาและองค์ความรู้ตามคำสอนของพ่อ มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจสืบไป

 

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560 โดยในไตรมาสแรกมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 3.8 ในไตรมาสที่สอง และร้อยละ 4.3 ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมและกันยายน  ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 การเพิ่มขึ้นของการส่งออก การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ได้กลับมาที่ดีขึ้นจากภาคการเกษตรและการผลิต นับเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโต

 

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิตอลและยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการขยายการให้บริการทางการเงินเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกภาคการเกษตร รวมถึงภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการระมัดระวังและมีความรัดกุมในการปล่อยสินเชื่อและการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างใกล้ชิด

 

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 29.03 ล้านบาท แต่มีรายได้รวมจำนวน 198.60 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาครัฐได้มีนโยบายสนันสนุนภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง การส่งออกสินค้าเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ 20.5 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ร้อยละ 19.2 ในไตรมาสที่สอง และร้อยละ 28.4 ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็น ช่วงระยะหลังมีการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 2 ปี  สินค้าอุตสาหกรรมมีการขยายตัวดีด้วยเช่นกัน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.9 ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 9.6 ตามลำดับ ซึ่งสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2560” (Thailand Sustainability Investment 2017) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และบริษัทฯ จะมีการพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้าภาคการเกษตรและรวมถึงภาคส่วนต่างๆ ของระบบห่วงโซ่อุปทานได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของลูกค้าและองค์กรร่วมกันสืบไป

 

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาการให้บริการที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลาย สร้างบริการและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการขยายบริการทางการเงินโดยเฉพาะการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ บริษัทฯ มีปณิธานขอสนับสนุนคนดี คนมีความตั้งใจ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสการเติบโตของประเทศในอนาคตต่อไป

 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์และคุณค่าร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยการยึดมั่นต่อการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นบริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความมั่นคงและยั่งยืน

 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถให้บริษัทฯ เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

-