สาส์นจากผู้บริหาร Message from Management

ปี 2561 สภาพเศรษฐกิจด้านการเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีที่ 2560 จากปัจจัยบวกของนโยบายที่สำคัญจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตร เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน รวมถึงปัจจัยด้านปริมาณน้ำและสภาพอากาศโดยรวมที่ยังเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร จึงทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท มีการพัฒนาเติบโตที่ดีขึ้น ทั้งด้านการขยายฐานลูกค้าใหม่ การเพิ่มจำนวนคู่ค้าที่สำคัญ เพิ่มยอดปล่อยสินเชื่อ รวมถึงผลกำไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

(ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561)

 

บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิตอล บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างเหนียวแน่น และยังมุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาคการเกษตร เช่น การเพิ่มคู่ค้ากับ บริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายรถแทรกเตอร์สัญชาติญี่ปุ่น ยี่ห้อ อิเซกิ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ยังได้เพิ่มฐานการปล่อยสินเชื่อให้เรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม หรือการขยายฐานลูกค้าใหม่ สิ่งที่บริษัทฯ คำนึงถึงเสมอคือ การคัดเลือกคุณภาพลูกหนี้เป็นปัจจัยหลัก ด้วยกระบวนการในการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะเติบโตไปอย่างมั่นคงต่อไป

 

ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดปล่อยสินเชื่อรวมจำนวน 1,180.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกับยอดปล่อยสินเชื่อรวมในปี 2560 จำนวน 1,127.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 5% โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อส่วนบุคคล ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งการเติบโตดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 306.40 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 107.80 ล้านบาท จากปี 2560 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.20 โดยรายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.6 ของรายได้รวมในปี 2561 นอกจากนั้นในปี 2561 บริษัทฯ มีการขยายสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 79

 

และบริษัทฯ ก็ยังคงให้ความสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาการให้บริการที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างการบริการและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือ (Joint Venture) กับ 9F International Holdings PTE. LTD. (ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินชั้นนำจากประเทศจีน และเป็นหนึ่งในผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการดำเนินธุรกิจการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นบริษัท Fintech ชั้นนำของโลก) ในการให้บริการปล่อยสินเชื่อที่เป็นการให้บริการแบบดิจิทัลเลนดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือในครั้งนี้คือจะเข้ามาช่วยขยายธุรกิจทางการเงินโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบุคคลที่ตอบโจทย์มากที่สุด และยังเป็นการเพิ่มแหล่งเงินกู้โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยที่มีศักยภาพแต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ได้

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์และคุณค่าร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยการยึดมั่นต่อการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นบริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความมั่นคงและยั่งยืน

 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถให้บริษัทฯ เจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.