การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  จึงได้รณรงค์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้บุคลากรในองค์กร เพื่อให้มีความเข้าใจและแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้กำหนด แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการชี้แจ้งทำความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสารถึง มาตรการการปฏิบัติตนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกระดับโดยทั่วถึง เพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

 

การอบรมเรื่องแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับพนักงาน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

การอบรมเรื่องแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับพนักงาน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ภายในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งปัจจุบัน GCAP ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว

Image result for คนไทยตื่นสู้รู้โกง

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการผนึกและรวมกำลังในการผลักดันให้การทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือการกระทำที่เข้าข่ายประพฤติไปในทางมิชอบของพนักงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

 

การแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทางโทรศัพท์

โทร. 02-651-9995 ต่อ 4300 (เลขานุการบริษัท)

 

ทางจดหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 2

ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

ทางเว็บไซต์ (แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น)

www.gcapital.co.th

 

ทางอีเมล์

เลขานุการบริษัท  email: sirikanda@gcapital.co.th

 

บริษัท ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ถือหุ้นส่วนต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นอื่นๆ ด้วย