ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

นอกจากการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทำงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่างๆ

บริษัทฯ ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเงินกู้ แต่ไม่สามารถขอสินเชื่อในระบบผ่านสถาบันการเงินได้ ทำให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก สร้างปัญหาหนี้สินเพิ่มพูนในระยะยาว โดย “สินเชื่อสบายใจตลาด” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการในตลาด ซึ่งไม่มีรายได้ประจำที่ชัดเจน ทำให้ขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินได้ยาก และส่วนใหญ่หากต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินก้อนใหญ่ในการจ่ายค่าแผง ก็จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ให้บริการเงินกู้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก บริษัทฯ จึงนำเสนอโอกาสในการกู้เงินในระบบที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่กำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ “สินเชื่อสบายใจพนักงาน” ซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่นำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายพนักงานบริษัทต่างๆ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย ที่เคยมีหนี้สิน เคยติดเครดิตบูโร จนไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดย “สินเชื่อสบายใจพนักงาน” มีกฏเกณฑ์การพิจารณาวงเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าที่ชัดเจน แต่ไม่นำประวัติการติดเครดิตบูโรมาพิจารณา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้เงินในระบบ ให้กับลูกค้าที่เคยมีปัญหาหนี้สิน แต่ได้ทำการชำระหนิ้สิน จนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติแล้วในปัจจุบัน  ได้มีทางเลือกในการกู้เงินเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีการเปิดเผยเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะ โดยได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ติดประกาศในสถานที่ทำการ รวมถึงเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารภายในต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านรวมถึงพนักงาน ให้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่สามารถติดต่อถึงฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงเบาะแสและการร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานมากที่สุด

บริษัทฯ มีแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าหลักของทางบริษัทฯ โดยในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจ้างครู ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเหมาะสม และพัฒนาเยาวชนที่เป็นลูกหลานเกษตรกรของไทย ได้เติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพ ซึ่งทางบริษัทฯ ยังคงยึดแนวนโยบายนี้เป็นแผนงานระยะยาวของบริษัทฯ และในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ขยายการทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดนี้ ไปในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม โดยในเดือน มีนาคม 2561 ทางบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ  "GCAP ปันใน้ำใจ....ให้น้องสบายใจ"  โดยได้บริจาคข้าวสารและเงินทุน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาสของโรงเรียน รวมถึงบริจาคเครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป 

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report : SD Report) ประจำปี 2561 แยกเล่มจากรายงานประจำปี เพื่อเปิดเผยนโยบาย และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม