ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ถึงแม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่บริษัทฯ ก็เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยตระหนักดีว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ถึงระดับปฎิบัติการ ผ่านการให้ความรู้ สื่อสาร และรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากร และ จัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟ การคัดแยกขยะและของเสีย เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การอบรมภายในหัวข้อ "จีแคปรักษ์โลก" ซึ่งได้จัดขึ้นในกิจกรรมสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

การอบรมภายในหัวข้อ "จีแคปรักษ์โลก" ซึ่งได้จัดขึ้นในกิจกรรมสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

 

บริษัทฯ ได้รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่า ดังนี้

1. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สำหรับการประชุมต่างๆ เพื่อลดปริมาณการพิมพ์และกระดาษที่ต้องใช้ เช่น การใช้แท็ปเลตในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุม ต่างๆ รวมถึงการทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย

2. ส่งเสริมการเก็บข้อมูลในรูปแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการสแกนซอล์ฟไฟล์ (Scan soft file) แทนการทำสำเนาเพื่อจัดเก็บเอกสาร โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้ Scan soft file แทนการจัดทำสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น สัญญาเงินกู้ยืมของลูกค้าเป็นต้น

3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรที่ช่วยลดการใช้กระดาษในการตรวจสอบ / อนุมัติ สินเชื่อ โดยใช้ข้อมูลอุปกรณ์แชร์ไดร์ฟส่วนกลาง แทนการทำสำเนาเอกสารและส่งต่อแต่ละแผนก ซึ่งสามารถ ช่วยลดกระดาษในการปฏิบัติงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

4. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการลูกค้าเพื่อวางแผนในการลดการใช้กระดาษในอนาคต เช่น แอปพลิเคชั่น e-billing

5. สนับสนุนให้มีการเลือกใช้ผลิตภันฑ์ที่คำนึงถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าและใช้น้ำ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า

 

การรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานที่สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจิตสำนึกด้านการประหยัดน้ำ และประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นต้น

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3Rs ดังนี้

• Reduce: ลดปริมาณขยะที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การเุงลือกใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ ขนาดใหญ่แทนขนาดเล็ก และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

• Reuse: การนำมาใช้ซ้ำ เช่น การนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครื่องใช้สิ่งของต่างๆ การนำถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน

• Recycle: ส่งเสริมการนำขยะกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยให้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสำนักงานที่สามารถนำไปใช้ในการ Recycle ได้ เช่น แก้วกระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียมเพื่อจำหน่าย ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

การเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร มีกระบวนการที่ส่งผลกระทบ ทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม จากการที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีการใช้น้ำมัน (ทรัพยากรสิ้นเปลืองประเภทใช้แล้วหมดไป) เพื่อนำเครื่องจักรกลการเกษตรไปใช้ในการเพาะปลูกพืชและใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนใช้มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ หากมีการจัดการของเสียที่ไม่ถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดอันตรายและสร้างมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมได้ บริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึกการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนได้มีการสื่อสารถึงคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อหารือแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวคิดในการขยายการให้บริการทางการเงินทั้งในด้านสินเชื่อเช่าซื้อ และการให้บริการทางการเงินที่บริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญไปยังการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยง และเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาและการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเรือท่องเที่ยวกับ บริษัท อียู มารีน จำกัด และบริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการเรือรับส่งนักท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศและทางน้ำอีกด้วย