ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการชำระสินเชื่อของ บมจ. จี แคปปิตอล

เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการให้บริการ SCB Bill Payment ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. ระบบ Mobile Application & Internet (SCB Easy) -ฟรีค่าธรรมเนียมผู้ชำระเงิน

2. การชำระเงินผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) -ยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้ชำระเงินถึง 31 ธันวาคม 2561

3. เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM /VTM) -ยกเว้นค่าธรรมเนียมผู้ชำระเงินถึง 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายเรื่อง Cashless Society และเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า (ผู้ชำระเงิน) ธนาคารมีนโยบายที่จะให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้นทุกช่องทาง และยกเลิกการรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และธนาคารใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา

 
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)