ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เลื่อนครั้งที่ 2)

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไปเป็นวันที่ 17 เมษายน 2563 แต่เนื่องจาก ได้มีประกาศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก ฉุกเฉิน ฉบับ 1 ในข้อ 2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดออกคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 (1) โดยประกอบกับ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ระบุ ข้อ 32 ให้ปิดสถานที่ที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่ให้จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงทำให้ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ บริษัทฯ จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และขอยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ได้รับสิทธิ์เข้าประชุมผู้ถือหุ้น (RD) เดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลาย คณะกรรมการบริษัทจะประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) วันประชุม วาระการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-651-9995

LINE: @irgcapital