GCAP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

เมื่อวันที่ 10  เมษายน 2561  ที่ผ่านมา คุณบุญศักดิ์  เจียมปรีชา  (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ คุณยงยุทธ ตะริโย ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณสเปญ จริงเข้าใจ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม-กรุงเทพฯ  โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น  0.13 บาท/หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.04 บาท/หุ้น และอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังตอบแทนผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท/หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท  กำหนดจ่ายวันที่ 25 เมษายน 2561 นี้