GCAP เป็นปลื้ม รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 GCAP-เป็นปลื้ม-รับรางวัล-“Thailand-Sustainability-Investment-2017”-ติดต่อกันเป็นปีที่-3

นางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) แก่ นายยงยุทธ ตะริโย (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในงาน SET SUSTAINABILITY AWARDS 2017 โดย GCAP ผ่านการคัดเลือกโดยเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และมีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

 

      โดย GCAP เป็น 1 ใน 7 ของ บจ.mai ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 และเป็น 1 ใน 4 ของ บจ.mai ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

 

นางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) แก่ นายยงยุทธ ตะริโย (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในงาน SET SUSTAINABILITY AWARDS 2017 โดย GCAP ผ่านการคัดเลือกโดยเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และมีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

 

      โดย GCAP เป็น 1 ใน 7 ของ บจ.mai ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 และเป็น 1 ใน 4 ของ บจ.mai ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน