GCAP แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และปรับรูปแบบการประชุมเป็น E-AGM

 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังมีตัวเลขการระบาดในระดับสูง บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเร่งด่วน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีมติดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับการประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ซึ่งครอบคลุมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากกำหนดเดิม วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นั้น ออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:30 น. ณ สำนักงาน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ยังคงใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) เดิมคือวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยให้คงวาระการประชุมซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิองผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป ผ่านทางเว็บไซต์ SET Portal และผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.gcapital.co.th

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา รูปแบบการประชุม หรือสถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกระทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-651-9995 กด 4

Email: ir.gcap@gcapital.co.th