ประกาศเลขที่ 2/2563 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

 

ด้วย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  ได้มีมติกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ไปได้ โดยมีรายละเอียดมาตรการความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ดังต่อไปนี้

 

1. กลุ่มลูกค้าที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือ

บริษัทฯ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มลูกค้าสินเชื่อของบริษัทฯทุกประเภท ดังนี้

1.1 ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อ

1.2 ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

1.3 ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

1.4 ลูกค้าสินเชื่อสวัสดิการ

1.5 ลูกค้าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ

 

2. มาตรการให้ความช่วยเหลือ

2.1 ลูกค้าที่ไม่มียอดหนี้ค้างชำระ

2.1.1 สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อ ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และลูกค้าสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

 1. พักชำระค่างวด(เงินต้นและดอกเบี้ย)เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 2. ขยายระยะเวลาการชำระค่างวดออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน
 3. ยกเว้นการคิดดอกเบี้ย ในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไป
 4. ลดจำนวนค่างวดที่ต้องชำระไม่น้อยกว่า 50% ของค่างวดที่ต้องชำระ 6 งวดแรกหลังจากพักชำระค่างวดตาม (1)
 5. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ   

 

2.1.2 สำหรับลูกค้าสินเชื่อสวัสดิการ

 1. ลูกค้าได้รับผลกระทบจากการถูกลดเงินเดือน และลูกค้าที่ไม่ได้รับเงินเดือน
 2. กรณีลูกค้าที่ถูกลดเงินเดือน  บริษัทฯ จะลดค่างวดที่ต้องชำระไม่น้อยกว่า 25% เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
 3. กรณีลูกค้าที่ไม่ได้รับเงินเดือน บริษัทฯ จะพักชำระหนี้ค่างวดที่ต้องชำระ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
 4. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ  

 

2.1.3 ลูกค้าสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ

 1. บริษัทฯ จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆ ตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ โดยมาตรการเริ่มต้นตั้งแต่การปรับลดค่างวดที่ต้องชำระ  การพักชำระค่างวดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า แล้วแต่กรณี
 2. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ  

 

2.2 ลูกค้าที่มียอดหนี้ค้างชำระ

สำหรับลูกค้าที่มียอดหนี้ค้างชำระ ทั้งกรณีที่มียอดหนี้ค้างชำระเงินต้นและดอกเบี้ยน้อยกว่า 3 งวด และมากกว่า 3 งวด(NPL)  บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มที่มียอดหนี้ค้างชำระด้วยการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการความช่วยเหลือเช่นเดียวกับลูกค้าในกลุ่มข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 และ  2.1.3

 

3. ช่องทางการติดต่อ ขอรับมาตรการความช่วยเหลือ

3.1 ช่องทางผ่าน เว็บไซด์(Website) : www.gcapital.co.th

3.2 ช่องทางผ่าน ไลน์ (Line) : @sabaijai

3.3 ช่องทางผ่าน ลูกค้าสัมพันธ์ : หมายเลขโทรศัพท์ 02 651 9995

 

4. ขั้นตอนการขอรับมาตรการความช่วยเหลือของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1      ลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบ แจ้งความจำนงค์ขอรับมาตรการความช่วยเหลือผ่านช่องทางการติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2      ลูกค้ากรอกคำขอ การรับมาตรการช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 3      ลูกค้าส่งคำขอมายังบริษัทฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้หลัก และผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 4      บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทราบ        

ขั้นตอนที่ 5      เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ จะส่งพนักงานไปพบลูกค้าเพื่อขอเก็บเอกสารต้นฉบับที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)