GCAP รับกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement”

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP รับกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement” ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

 

ศิริกานดา จันทร์แสนวิไล (ขวา) เลขานุการบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรก ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อพิจารณามอบให้กับองค์กรสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Sustainability Disclosure Community ทั้งหมด 104 องค์กร ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนในระยะยาว โดยมี พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัลฯ ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเร็ว ๆ นี้