บมจ. จี แคปปิตอล เปิดประมูลขายสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2563

 

ประกาศเลขที่ 1/2563 บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เรื่องเปิดประมูลขายสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2563

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“GCAP”) มีความประสงค์ที่จะประมูลขายสินทรัพย์ โดยวิธีการประมูลราคาแบบปิดผนึก ณ ที่ทำการบริษัท เลขที่ 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดการประมูลตามเอกสารแนบ