ประกาศเลขที่ 1 /2564 : เรื่อง เปิดประมูลขายสินทรัพย์ครั้งที่ 1/2564

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“GCAP”)  มีความประสงค์ที่จะเปิดประมูลขายสินทรัพย์(บัญชีลูกหนี้) โดยวิธีการประมูลราคาแบบปิดผนึก ณ ที่ทำการ เลขที่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ประเภทสินทรัพย์

กลุ่ม

ประเภทสินทรัพย์

สถานะบัญชีลูกหนี้

จำนวนบัญชี/มูลหนี้

กลุ่มที่ 1

ลูกหนี้เช่าซื้อ
 

หนี้ตามคำพิพากษา – ยังไม่ยึดทรัพย์ที่เช่าซื้อคืน

หนี้ตามคำพิพากษา – ส่วนขาดทุนจากการขายทรัพย์ที่เช่าซื้อ

หนี้ยังไม่ฟ้องคดี – ยังไม่ยึดทรัพย์ที่เช่าซื้อคืน

หนี้ยังไม่ฟ้องคดี – ส่วนขาดทุนจากการขายทรัพย์ที่เช่าซื้อ

ประมาณ 73 รายบัญชี
ภาระหนี้ประมาณ 44 ล้านบาท

กลุ่มที่ 2

ลูกหนี้เช่าซื้อ
 

หนี้ตามคำพิพากษา – ยังไม่ยึดทรัพย์ที่เช่าซื้อคืน

หนี้ตามคำพิพากษา – ส่วนขาดทุนจากการขายทรัพย์ที่เช่าซื้อ

หนี้ยังไม่ฟ้องคดี – ยังไม่ยึดทรัพย์ที่เช่าซื้อคืน

หนี้ยังไม่ฟ้องคดี - ส่วนขาดทุนจากการขายทรัพย์ที่เช่าซื้อ

ประมาณ 73 รายบัญชี
ภาระหนี้ประมาณ 44 ล้านบาท

กลุ่มที่ 3

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
(ไม่มีหลักประกัน)

หนี้ยังไม่ฟ้องคดี

หนี้ตามคำพิพากษา

ประมาณ 154 รายบัญชี
ภาระหนี้ประมาณ 12.7 ล้านบาท

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการประมูลสินทรัพย์

กำหนดการ

กำหนดเวลา

1.แสดงความประสงค์ในการประมูล รับรายละเอียดลูกหนี้ และยื่นซองประมูลเสนอราคาและเงื่อนไขการชำระ ตามกลุ่มสินทรัพย์ที่สนใจยื่นประมูล

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

2.ประกาศผลการประมูล

วันที่ 19 มีนาคม 2564

3.ตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ชนะการประมูล

ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศผลการประมูล

4.ลงนามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ รับโอนสิทธิเรียกร้อง และชำระเงินประมูล

ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศผลการประมูล

 

ข้อสงวนสิทธิ

1. GCAP ขอสงวนสิทธิการขาย ในกรณีที่ GCAP พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาเสนอซื้อไม่เหมาะสม

2. GCAP ขอสงวนสิทธิ ข้อมูลจำนวนลูกหนี้และภาระหนี้ที่เสนอขายเป็นข้อมูลตัวเลขโดยประมาณซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยภาระหนี้ที่ประมูลซื้อจะพิจารณา ณ วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

 

การติดต่อ

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

คุณสุทธิ  ศรีประทุม       โทร. 02 651 9995 ต่อ 4200

คุณสหชาติ  เปลี่ยนศรี    โทร. 02 651 9995 ต่อ 1701

คุณยิ่งพัชร  ฐิติวร         โทร.02 651 9995 ต่อ 1702

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)