ประกาศเลขที่ 3 / 2563 เรื่อง ขยายเวลาการยื่นซอง เปิดประมูลขายสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2563

 

ตามที่ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“GCAP”) ได้มีประกาศเลขที่ 1/2563 เรื่องเปิดประมูลขายสินทรัพย์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยครบกำหนดระยะเวลายื่นซองประมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดซองประมูล โดยพิจารณาราคาของผู้เสนอซื้อรายสูงสุดแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำเกินไป จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการเปิดยื่นซองประมูล มีกำหนดวันเริ่มยื่นซองประมูล นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ครบกำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดลูกหนี้ที่เปิดประมูล และกำหนดการ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ