ประกาศเลขที่ 4 /2563 : เรื่อง เปิดประมูลขายทรัพย์สินบริษัท

 

ด้วย บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“GCAP”)  มีความประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินที่มีอยู่กับ GCAP จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 22458 เลขที่ดิน 527 หน้าสำรวจ 4579 ตำบลสามเสนนอก(บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอบางกะปิ(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามโฉนด 59 ตารางวา โดยวิธีการยื่นซองประมูลปิดผนึก ณ ที่ทำการ GCAP เลขที่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์  ซอยมหาดเล็กหลวง 3  ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  และจะประกาศผลการประมูลในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

 

GCAP มีข้อจดแจ้ง และข้อสงวนสิทธิ์การขาย ดังนี้

  1. GCAP ขอสงวนสิทธิ์การขายทรัพย์สินตามสภาพแห่งทรัพย์สิน โดยผู้ซื้อมีหน้าที่ดำเนินการขับไล่ และ/หรือขจัดการรอนสิทธิ์ทุกประเภทด้วยตัวผู้ซื้อและค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองทั้งหมด
  2. GCAP ขอสงวนสิทธิ์ในการขายให้แก่ผู้ซื้อในราคาที่ GCAP พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาเสนอซื้อเหมาะสมเท่านั้น
  3. GCAP ขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจดูทรัพย์สินสำหรับผู้ที่ยื่นซองประมูลแล้ว และแจ้งให้ GCAP ทราบก่อนเข้าตรวจดูทรัพย์สินเท่านั้น
  4. GCAP ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ซื้อยกเว้นการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466 หากในภายหลังมีการทำรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ของที่ดิน และปรากฏว่าเนื้อที่ดินขาดหรือเกินจำนวนไปจากที่ระบุในโฉนดที่ดิน ผู้ซื้อตกลงไม่ถือเป็นเหตุยกเลิกการซื้อทรัพย์สิน และผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าทดแทนในส่วนที่เกินหรือขาดใด ๆ จาก GCAP ได้ทั้งสิ้น
  5. บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมด

 

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

  1. คุณสุทธิ  ศรีประทุม       โทร. 02 651 9995 ต่อ 4200
  2. คุณสหชาติ  เปลี่ยนศรี    โทร. 02 651 9995 ต่อ 1701
  3. คุณยิ่งพัชร  ฐิติวร           โทร.02 651 9995 ต่อ 1702

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)