ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

 
 
ที่ GCAP. 012/2566                                                                                                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

 

เรื่อง      ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน      ผู้ถือหุ้น

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 161/1 อาคารเอส จี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 196,296,296.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 186,703,660.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผล

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 405,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผล

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 97,403,249 บาทเป็นทุน 284,106,909.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 194,806,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4.

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน92,806,498 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้กับ AO Fund และ AO Fund1 ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์และเหตุผล

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 102,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และมอบอำนาจตามที่ระบุในวัตถุประสงค์

 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวัน เวลา ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gcapital.co.th เรียบร้อยแล้ว
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 

                                                                                                                             ขอแสดงความนับถือ

 


 

                                                                                                                             ( นายอนุวัตร โกศล )
                                                                                                                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร