GCAP ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 (ระดับ BBB) GCAP คว้าผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับ BBB จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย GCAP เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีนี้

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02 651 9995 ต่อ 1600

LINE: @irgcapital

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับ BBB จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย GCAP เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในปีนี้