GCAP คว้า 100 คะแนนเต็ม จากโครงการ AGM CHECKLIST ประจำปี 2566

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GCAP” ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย ได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (AGM Checklist) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยในปีนี้ GCAP ได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม หรือ “ระดับดีเยี่ยม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้งนี้ GCAP ยังคงมุ่งเน้นที่จะรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้อยู่ในมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล